Klachtenregeling

Klachtenregeling

Iedere zorgaanbieder is verplicht om u de mogelijkheid te bieden een klacht in te dienen over geleverde zorg, dit komt voort uit de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. U ontvangt zorg van een Zorgaanbieder wie de klachtenregeling heeft ondergebracht bij Klachtenportaal Zorg. In zorgrelaties kan onvrede ontstaan tot zelfs een klacht. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de wijze van zorgverlening, de bejegening en het nakomen van gemaakte afspraken tussen u en de zorgverlener. De klachtenprocedure is een standaardprocedure. De basis van de klachtenbehandeling is dat we samen met u beoordelen wat er nodig is om de situatie te verbeteren en te komen tot een oplossing.

Spelregels

Na het indienen van een klacht wordt de procedure gestart:
1. Ontvangst klacht
2. Eerste beoordeling klacht door “Klachtenportaal Zorg”
3. De klacht wordt geregistreerd en in behandeling genomen
4. De klager ontvangt een ontvangstbevestiging van de klacht
5. Binnen vijf werkdagen wordt er telefonisch of per e-mail contact opgenomen met de klager
6. Afhankelijk van de complexiteit en de wens van de klager kiest het Klachtenportaal voor bemiddeling of directe voordracht voor de commissie
7. Indien de klager wenst dat de klacht voorgedragen wordt voor de klachtencommissie wordt dat verzoek ingewilligd.
8. Bij de keuze voor bemiddeling wordt de Zorgverlener op de hoogte gebracht van de klacht en krijgt hij/ zij de mogelijkheid zijn/haar kant van het verhaal te doen. Er wordt gezocht naar een passende oplossing
9. De klager wordt op de hoogte gebracht van de resultaten van het gesprek met de zorgverlener.
10 Als de klager tevreden is met het resultaat is de klacht afgehandeld.
11. Als bemiddeling niet leidt tot de afhandeling van de klacht wordt de klacht behandeld door de klachtencommissie. Daarbij geldt het klachtenreglement Klachtenportaal Zorg.
12. De klachtencommissie geeft een oordeel over de (on)gegrondheid van de klacht, maar onthoudt zich van een oordeel over juridische aansprakelijkheid en/of schadevergoeding.
13. Na hoor en wederhoor geeft de klachtencommissie het oordeel en eventueel aanbevelingen aan de zorgverlener.
14. De klacht is afgehandeld.